ROZENKRANS MET DE LICHTENDE GEHEIMEN

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden: om wijsheid voor alle leiders in de wereld, vooral de regeringsleiders, dat ze zullen streven naar gerechtigheid en vrede; -voor de bekering van de zondaars en ongelovigen, en de redding van allen die ons dierbaar zijn; -of: met een eigen intentie voor ...

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Onze Vader ...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ... Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ... Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

1e Geheim: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
Gebed: Jezus, leid alle mensen tot het sacrament van het heilig Doopsel, opdat ze gereinigd mogen worden van erfzonde en andere zondensmet, en zo kinderen van God kunnen worden. Moge alle overleden ongedoopte zielen gedoopt worden door de Heilige Geest.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ... (zie boven)

2e Geheim: Jezus openbaart Zich op de bruiloft van Kana
Gebed: Jezus, wij bidden U voor allen die U nog niet kennen, en voor hen die de Waarheid zoeken. Wil ze allen eenmaal leiden tot U, Die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

3e Geheim: Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
Gebed: Jezus, wij bidden U voor de bekering voor de zondaars en ongelovigen. Maak ze ontvankelijk voor Uw Woord, opdat ze niet verloren zullen gaan. Leid alle christenen tot eenheid.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

4e Geheim: Jezus wordt verheerlijkt op de berg Tabor
Gebed: Jezus, leid alle mensen naar het hemels Paradijs, opdat ze U voor eeuwig in heerlijkheid mogen aanschouwen.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

5e Geheim: Jezus stelt de H. Eucharistie in bij het Laatste Avondmaal
Gebed: Jezus, moge alle mensen de betekenis van het heilig Sacrament des Altaars kennen en de waarde ervan beseffen. Geloofd en geprezen zijt Gij, o Jezus Christus, in het Allerheiligst Sacrament.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A.  van nu af tot in eeuwigheid. Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Slotgebed

Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,
God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de Heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb