NOVEEN TOT DE H. JUDAS THADDEUS (Info)

Hij is de voorspreker in hopeloze zaken. De noveen tot de heilige Judas Thaddeus is vooral voor uitzichtloze aangelegenheden. Deze noveen moet gedurende negen dagen gebeden worden. Steek voor het bidden van de noveen een gewijde kaars aan.

Het noveengebed
Heilige Apostel Judas Thaddeus, trouwe dienaar en vriend van Jezus, ik smeek U, in de Naam en door de verdiensten van de goede Jezus, en als het de wil van de Drie-ene God is: maak gebruik van het bijzonder voorrecht, aan U geschonken, om zichtbare en spoedige hulp te brengen waar de vraag om hulp bijna hopeloos is. Sta mij bij in mijn noden, opdat ik troost en hemelse hulp mag ontvangen in al mijn behoeften en lijden en in het bijzonder ……. (noem hier uw intentie), zodat ik God met U en al de uitverkorenen voor altijd loven kan. Ik beloof U, Heilige Judas Thaddeus, deze grote gunst nooit te vergeten en nooit zal ophouden u te eren als mijn bijzondere en machtige voorspreker, en naar best vermogen alles te doen om de godsvrucht tot U te bevorderen. Amen.

Gezegend zij het Allerheiligst Hart van Jezus tot in eeuwigheid.  Amen.
Gezegend zij het Onbevlekt Hart van Maria tot in eeuwigheid.  Amen.
Gezegend zij de heilige Judas Thaddeus in de gehele wereld tot in eeuwigheid.  Amen.

Onze Vader Die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  Amen.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb