ROZENKRANS VAN DE VREDE

Afkomstig van Fr. Slavco Barbaric uit gebedenboek voor pelgrims naar Medjugorje, "Bidt met het hart".

Inleidend gebed
Hemelse Vader, ik geloof dat Gij de goede Vader zijt van alle mensen. Ik geloof dat Gij Uw Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden hebt, opdat Hij het kwaad en de zonde zou overwinnen en vrede stichten tussen alle mensen, want alle mensen zijn Uw kinderen en broeders van Jezus. Nu wij dit weten is iedere verstoring en schending van de vrede nog bedroevender en onbegrijpelijker. Laat nu mij en allen die voor de vrede bidden, met een zuiver hart bidden, opdat Gij onze gebeden verhoort en ons de ware vrede van hart en ziel schenken kunt.

Vrede voor onze gezinnen, vrede voor de Kerk en de hele wereld. Goede Vader, neem alle onkruid van onvrede en wanorde van ons weg en geef ons de blijde vruchten van vrede en verzoening met U en met alle mensen. Hiertoe bidden wij met Maria, de Moeder van Uw Zoon, de Koningin van de Vrede.  Amen.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Almachtige Vader ...

Onze Vader...

Ik groet u, Maria, Dochter van God de Vader, Weesgegroet ...
Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon, Weesgegroet ...
Ik groet u, Maria, Bruid van God de H. Geest, Weesgegroet ...

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu,en in de  eeuwen der eeuwen.  Amen.

1e Geheim: Jezus biedt mijn hart vrede
V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid.  

Onze Vader...

Overweging
Vrede laat Ik u na, Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. (Joh. 14,27).

Gebed: Jezus, breng mijn hart tot rust! Open mijn hart voor Uw vrede! Ik heb genoeg van onvrede en onzekerheid. Jezus, ik ben bedrogen door valse hoop, neergeslagen door zoveel scherpe sabelhouwen. Ik heb geen rust. Gemakkelijk overmannen mij benauwde zorgen. Angst en wantrouwen namen gemakkelijk de overhand. Te vaak heb ik gehoopt rust en vrede in deze wereld te vinden, maar mijn hart blijft onrustig. Daarom Jezus, bid ik tot U met de Heilige Augustinus, dat mijn hart in U tot rust komt. Maak dat de golven van zonde mij nooit meer overspoelen. Wees Gij van nu af mijn Rots en mijn Burcht. Keer tot mij terug en blijf bij mij, Gij enige Bron van mijn ware vrede. Dank U voor het troostwoord dat Uw meest geliefde leerling voor ons heeft opgetekend: "Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in de wereld van verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen."

10x Weesgegroet ...     Eer aan de Vader ...   

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden; behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

2e Geheim: Jezus biedt mijn gezin vrede
V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid.  

Onze Vader ...

Overweging: "Als Gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan wie waard is u te ontvangen, en verblijft daar tot gij weer vertrekt. Wanneer ge dat huis binnentreedt, brengt het uw vredegroet en wanneer het die niet waard is, moge uw vrede over dat huis komen" (Mt. 10,11-14).

Gebed: O Jezus, dank U dat Gij ook aan onze gezinnen hebt gedacht. Dank U dat Gij Uw apostelen gezonden hebt om Uw vrede in de gezinnen uit te dragen. Nu bid ik U innig dat Gij mijn gezin waardig maakt om Uw vrede te ontvangen. Reinig ons van alle zondige elementen, opdat Uw vrede in ons kan groeien en opbloeien. Laat Uw vrede alle angsten en conflicten uit onze gezinnen wegnemen. Maak dat Uw vrede ons volledig omvat en Gij, Vredestichter, voor ons altijd de belangrijkste huisgenoot zijt. Ik bid tot U ook voor de gezinnen van mijn buren. Laat ook zij vervuld worden van vrede; dan zullen wij het allen goed hebben.

10x Wees gegroet ...     Eer aan de Vader...     O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden; behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

3e Geheim: Jezus biedt de Kerk vrede

V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid. 

Onze Vader ...

Overweging
Jezus biedt de Kerk vrede en roept haar op om de vrede uit te dragen! Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de dienst van die verzoening toevertrouwd. Wij smeken U in Christus’ naam: laat u met God verzoenen! (2 Kor. 5, 17-19 en 20) Gebed: Jezus, ik smeek U van ganser harte: schenk Uw Kerk vrede. Verzoen al wat in haar nog onverzoend is. Zegen de priesters, de bisschoppen en de Paus, opdat zij verzoend leven en de dienst der verzoening verrichten. Wis alle onverzoenlijkheid in Uw Kerk uit. Verzoen allen die in Uw Kerk in tweedracht leven en door onderlinge conflicten aan Uw kinderen aanstoot geven. Verzoen de verschillende religieuze groeperingen. Laat Uw Kerk, vrij van smetten, bestendig vreedzaam zijn, en laat haar de vrede voortdurend bevorderen.

10x Wees gegroet ...     Eer aan de Vader ...    

O mijn Jezus, vergeef ons ...

4e Geheim: Jezus biedt Zijn volk vrede

V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid.  

Onze Vader...

Overweging: "En toen Hij naderbij kwam, liet Hij Zijn blik over de stad gaan en begon Hij te huilen over haar terwijl Hij zei: Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt! Maar nu is dat voor uw ogen verborgen. Er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten. Zij zullen u met uw kinderen, die in u wonen, neersmakken en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd waarin barmhartig op u werd neergezien, niet hebt erkend." (Lc. 19,41-45).

Gebed: Jezus, Gij hebt gehuild over Uw stad en Uw volk. Gij hebt hun vrede geboden maar zij waren doof en blind en hebben U noch gehoord, noch gezien. Dank U voor Uw liefde voor Uw volk. Ik bid U, laat ook mij mijn volk, mijn stad, mijn dorp, mijn vaderland ten goede leiden. Ik bid tot U voor ieder van mijn medeburgers, voor al mijn landgenoten, voor allen die bestuurstaken verrichten. Maak dat zij niet blind zijn, maar hetgeen hun voor het verwerkelijken van de vrede te doen staat, kennen en herkennen. Laat er in mijn volk geen bouwvallen meer zijn maar laat allen stevige geestelijke gebouwen worden, die van vrede en vreugde zullen blinken. Jezus, geef mijn volk vrede. Geef ieder volk vrede. Laat iedereen in vrede leven en laat iedereen vrede verkondigen.

10x Weesgegroet ...     Eer aan de Vader ...     O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden; behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

5e Geheim: Jezus biedt de hele wereld vrede
V. De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,
A. van nu af tot in eeuwigheid.  

Onze Vader...

Overweging: "Zet u in voor de vrede van de stad, waarheen Ik u verbannen heb en bidt voor haar tot Jahweh, want van haar vrede hangt de uwe af." (Jer. 29,7) (Opmerking vert.: In de Bijbeltekst van Barbaric staat 'vrede' maar in de Willibrord vertaling en Petrus Canisiusvertaling staat hier 'welvaart').

Gebed: Jezus, de aarde is al vanouds een voedingsbodem voor het gevaarlijke zaad van oorlogen en allerlei conflicten. Daarom smeek ik U om door Uw goddelijke kracht het onheilbrengende zaad van onvrede en zonde als voornaamste veroorzakers van onvrede, uit te roeien. Laat de hele wereld openstaan voor Uw vrede. Alle mensen hebben U in hun onrust, in hun levensmoeilijkheden, nodig; help daarom iedereen vrede te vinden, vrede te scheppen. Vele volken zijn ontaard. Velen leven in angst voor anderen die sterker en rijker zijn. Vele armen en vervolgden komen in opstand en op hen leven vele rijken en trotsaards zich uit. Vrede is er in het geheel niet of heel weinig. Heer, zend ons daarom Uw Heilige Geest opdat Deze in onze menselijke wanorde de oorspronkelijke, goddelijke orde brengt. Laten de volken genezen van de opgelopen geestelijke verwondingen, opdat onderlinge verzoening mogelijk wordt. Zend alle volken boden en verkondigers van de vrede, zodat iedereen zich herinnert dat wat Gij door de mond van Uw grote profeet hebt gezegd, een diepe waarheid is: "Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot Sion zegt: “Uw God is als koning gekomen!" (Jes. 52:7)

10x Wees gegroet ...     Eer aan de Vader,...     O mijn Jezus, vergeef ons ...

Slotgebed
O Heer, hemelse Vader, geef ons Uw vrede. Wij bidden U hierom met al Uw kinderen bij wie Gij het verlangen naar vrede en verzoening hebt ingeplant. Wij bidden U hierom met al diegenen die in onuitsprekelijke noden naar vrede snakken. En neem ons na dit leven dat toch grotendeels in onvrede aan ons voorbijgaat, in Uw koninkrijk van Uw eeuwige vrede en liefde op. Neem ook allen op die als slachtoffers van oorlogen en conflicten gevallen zijn, alsook zij die hun vrede op verkeerde wegen zoeken. Dat smeken wij U in Christus - de Vorst van de vrede, op voorspraak van onze hemelse Moeder - de Koningin van de vrede!  Amen.