NOVEEN TOT DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Deze noveen ontving de H. Maria Faustina van Jezus, en wordt vooral gebeden vanaf Goede Vrijdag (negen dagen vóór de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).

Het is ten zeerste aan te bevelen om op elk van de negen dagen deze noveen in combinatie met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Voeg ook een intentie toe voor de noden in de wereld.

Eerste dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij de hele mensheid, in het bijzonder alle zondaars, en dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid. Daarmee verminder je Mijn bittere droefheid om de verloren zielen."
Gebed: Vader, Gij zijt de vergevende Liefde. Kijk vol barmhartigheid neer op de hele mensheid, met name op ons zondaars. Wij stellen al ons vertrouwen op het doorboorde Hart van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Schenk ons Vader Uw Barmhartigheid omwille van Zijn smartvol lijden, opdat wij Uw almacht eeuwig loven.  Amen.

Tweede dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij alle priesters en alle godgewijde personen en dompel hen in Mijn onpeilbare barmhartigheid. Zij zijn het die Mij de kracht gaven Mijn bitter lijden te verduren. Zij zijn de kanalen, waardoor Mijn barmhartigheid over de hele mensheid wordt uitgestort."
Gebed: Liefdevolle Vader, zie vol goedheid naar de uitverkorenen van Uw Hart: de priesters en religieuzen. Zij zijn bevoorrechte zonen en dochters van Uw hogepriesterlijke Zoon. Begenadig hen met de kracht van Uw zegen en vervul hen met Uw licht, opdat zij vol ijver de mensen op de weg van het heil leiden en hen Uw barmhartigheid schenken.  Amen.

Derde dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij alle trouwe en vrome zielen en dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid. Deze zielen hebben Mij getroost op Mijn kruisweg. Zij waren de druppel troost in de oceaan van Mijn smart."
Gebed: Goede Vader, zie vol liefde naar de trouwe zielen, het erfdeel van Uw Zoon Zegen hen overvloedig krachtens zijn intens lijden en bescherm hen te allen tijde. Laat hen sterk worden in de liefde en de rijkdom van de Heilige Geest. Verenigd met alle engelen en heiligen zullen ze voor eeuwig Uw barmhartigheid prijzen. Amen.

Vierde dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij hen, die niet in Mij geloven en zij, die mij nog niet kennen. Tijdens Mijn bitter lijden dacht Ik ook aan hen, en hun ijver in de toekomst was een troost voor Mijn Hart. Dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid."
Gebed: Liefdevolle Vader, zie genadig neer op alle mensen, die U nog niet kennen. Ook zij zijn opgenomen in het barmhartig Hart van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Leid hen door de Heilige Geest naar het licht van het Evangelie en naar de onmetelijke vreugde U te mogen beminnen. Zo verheerlijken ook zij Uw vrijgevigheid en barmhartigheid.  Amen.

Vijfde dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij de zielen, die het geloof zijn kwijtgeraakt en de waarheid hebben verworpen en dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid.
Gebed: Vader van barmhartigheid, Gij ziet vol erbarmen neer op de ontrouwen, ook als ze Uw genaden onteren en Uw liefde afwijzen. Verander hun hoogmoed in deemoed en hun boosheid in liefde. Geef dat alle christenen die "ene kudde van Christus" mogen zijn en met de "ene herder" voor eeuwig Uw barmhartigheid roemen.  Amen.

Zesde dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij de zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen, en dompel hen in Mijn barmhartigheid. Zij lijken het meest op Mijn Hart. Zij sterkten Mij in Mijn bittere doodsangst. Over hen stort ik stromen van genade uit. Alleen nederige zielen zijn in staat Mijn genaden te ontvangen. Aan nederige zielen schenk Ik Mijn vertrouwen,"
Gebed: Heiligste Vader, zie in genade neer op de eenvoudige harten, die het Hart van Uw Zoon zo dierbaar zijn. Omwille van deze deemoedige harten, zegen de hele wereld en schepping, opdat ze zonder einde Uw barmhartigheid bezingen.  Amen.

Zevende dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij de zielen die Mijn barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken. Deze zielen delen het meest in Mijn lijden en dringen het diepste door in Mijn geest. Als levende afbeeldingen van Mijn barmhartig Hart zullen zij in het hiernamaals met en bijzondere glans schitteren. Geen van hen zal in het vuur van de hel terechtkomen. In het uur van de dood zal Ik allen bijstaan."
Gebed: Geliefde Vader, wij vertrouwen op U. Zie vol liefde op ons neer. Wij vereren en verheerlijken Uw grenzenloze barmhartigheid. Opgenomen in het Hart van Uw Zoon mogen wij getuigen van Uw barmhartigheid en een levende afbeelding van Uw liefde zijn. Vervul ons met een steeds grotere liefde en schenk ons een grenzeloos vertrouwen in Uw barmhartigheid.  Amen.

Achtste dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij alle zielen die in het vagevuur zijn, en dompel hen in de afgrond van Mijn barmhartigheid, zodat de stromen van Mijn bloed hun lijden verzachten. Deze zielen heb Ik zeer lief, daar zij genoegdoening verschaffen aan Mijn gerechtigheid. Jullie kunnen aan hen verlichting bezorgen uit de schatten van de Kerk: door aflaten, gebeden en offers van eerherstel. O, als jullie eens wisten welke kwellingen zij ondergaan dan zouden jullie onafgebroken voor hen bidden en offers brengen."
Gebed: Goddelijke Vader, Gij ziet vol goedheid naar de zielen in het vagevuur. Schenk hun in Uw heilige gerechtigheid de volheid van Uw erbarmen, omwille van het smartelijk lijden van Uw Zoon. Door de wonden van Uw Zoon, laat hen Uw vergevende liefde ervaren, die zonder maat en grenzen is.  Amen.

Negende dag
Jezus: "Breng vandaag bij Mij de lauwe zielen en dompel hen in de oceaan van Mijn barmhartigheid. Deze zielen verwonden Mijn Hart het meest pijnlijk. Voor hen is Mijn barmhartigheid de laatste redding."
Gebed: Goede Vader, zie genadig neer op de lauwe zielen, want ook zij zijn door het Heiligste Hart van Uw Zoon oneindig bemind. Vader, Uw barmhartigheid is almacht! Omwille van al de smarten en kwellingen, die Uw beminde Zoon verduurde, vragen wij U: ontvlam hun binnenste, opdat ze opnieuw met een beminnend hart Uw barmhartigheid verheerlijken.  Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb