GEBEDEN TOT DE LIJDENDE JEZUS (Info)

Gebed tot Jezus in doodsangst
O Jezus, Die in de overmaat van Uw liefde en om de hardheid van onze harten te overwinnen, een overvloed van genaden uitstort over ieder die Uw heilig Lijden in de hof van Gethsemani overweegt en de godsvrucht daarvan bevordert, ik bid U: sta mij bij naar hart en ziel om dikwijls aan Uw doodsangst in de Hof van Olijven te denken, om met U medelijden te hebben en mij zoveel mogelijk met U te verenigen.

Gezegende Jezus, Die in deze nacht de last van al onze zonden op U hebt genomen en ze volkomen hebt uitgeboet, verleen mij de grote gave van een volmaakt berouw over mijn talrijke zonden, die U bloed hebben doen zweten.

Gezegende Jezus, verleen mij omwille van uw hevige strijd in de hof van Gethsemani, de uiteindelijke zege over de bekoringen en heel bijzonder over die, waaraan ik het meest onderhevig ben.

O lijdende Jezus, schenk mij een groot licht, omwille van Uw zielsangsten en Uw voor ons ondoorgrondelijke maar hevige smarten, doorstaan in de nacht van het verraad, opdat ik Uw Wil kan volbrengen. Doe mij altijd weer Uw indrukwekkende strijd overdenken en beschouwen, die Gij zegevierend hebt doorstaan om niet Uw wil, maar de Wil van de Vader te volbrengen.

Wees gezegend, Jezus, om de doodsstrijd en om de tranen die Gij in die heilige nacht gestort hebt. Wees gezegend, Jezus, om Uw bloedzweet en om de dodelijke angsten die Gij hebt doorstaan in de meest ijzingwekkende eenzaamheid, welke nooit een mens zal kunnen begrijpen. Wees gezegend, o zoetste, maar van onmetelijke bitterheid vervulde Jezus, om Uw zo diep menselijk en zo verheven goddelijk gebed, dat in de nacht van de ondankbaarheid en het verraad, uit Uw stervend Hart opwelde.

Eeuwige Vader, ik offer U alle verleden, tegenwoordige en toekomstige heilige Missen op, in vereniging met de doodsangst van Jezus in de hof van Olijven.

Allerheiligste Drie-eenheid, mogen de kennis van en de liefde tot Jezus’ heilig Lijden in de hof van Gethsemani zich over de hele wereld verspreiden.

Verleen, o Jezus, dat allen die vervuld van liefde U aan het Kruis aanschouwen, zich ook Uw onmetelijke smarten in de Hof van Olijven herinneren, en dat zij, Uw voorbeeld navolgend, leren goed te bidden en zegerijk te strijden om U eens in de hemel eeuwig te kunnen verheerlijken. Amen.

Wonderdadig genadegebed (Info)
Eeuwige Vader, ik offer U op: het heilig Lichaam en het kostbaar Bloed, de Ziel en de Godheid, de vijf heilige Wonden, de diepe Schouderwonde, het bitter Lijden en Sterven, het heilig Aanschijn en het heilig Hart vol barmhartige Liefde van Uw welbeminde Zoon onze Heer Jezus Christus, en het Onbevlekt Hart van onze heilige Moeder Maria, tot vergeving van al mijn zonden en die van de gehele wereld, en tot bekering van de arme zondaars, tot verlossing van de arme zielen in het vagevuur, alsmede het goddelijk Offer van alle heilge Missen die heden over de gehele wereld gecelebreerd worden, en tot vergeving van alle zondaars die vandaag zullen sterven.

Gebed van de gestigmatiseerde Marie-Julie Jahenny (Info)
Ik groet U, ik aanbid U en omarm U, aanbiddelijk Kruis van mijn Verlosser!Bescherm ons, behoed ons, red ons! Jezus heeft U, o Kruis, zo zeer lief gehad. Zijn voorbeeld volgend, houd ik van U. Door Uw Heilig Kruis, o Heer, bevrijd ons van onze angsten!  In mij zal nu vrede en vertrouwen heersen.

Verering van Jezus' heilige Wonden en Bloed
Ik prijs de Wonden en het Bloed van het Lam,
- dat de gebreken van mijn lichaam geneest;
- dat de gebreken van mijn ziel geneest;
- dat de gebreken van mijn geest geneest.

Ik aanbid het Bloed van het Lam,
- in zijn vergevende macht;
- in zijn verlossende macht;
- in zijn zegevierende macht;
- in zijn vernieuwende macht;
- in zijn bewarende macht.

Ik prijs het Bloed van het Lam,
- dat al mijn zonden bedekt, zodat er niet één meer te zien is; dat mij reinigt van al mijn zonden, zodat ik sneeuwwit word;
- dat de kracht heeft, mij van al mijn gebondenheden en zondenbanden te verlossen;
- dat sterker is dan mijn eigen verdorven bloed, en mij aan het beeld van God  gelijk maakt;
- waarin de overwinning is over alle machten, die mij willen neerdrukken over elke macht van de vijand;
- dat mij bewaart voor de listige aanvallen van de vijand, en voor mij het bruiloftskleed bereidt.

Ik prijs het Bloed van het Lam dat alles, alles nieuw maakt. Alleluja.  Amen.
Niets is onmogelijk voor degene, die in de kracht van Jezus' Bloed gelooft !

Krachtig gebed voor de Heilige Kerk
In vereniging met het Onbevlekt Hart van Maria, groet en vereer ik de heilige Wonde van Uw rechterhand, o Jezus, en in deze Wonde leg ik alle priesters van Uw Heilige Kerk. Geef hen, zo dikwijls als zij Uw H. Offer opdragen, het vuur van Uw goddelijke Liefde, opdat zij het door kunnen geven aan de hen toevertrouwde zielen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.

In vereniging met het Onbevlekt Hart van Maria, groet en vereer ik de heilige Wonde van Uw linkerhand, o Jezus, en in deze wonde leg ik alle dwalenden en ongelovigen, deze arme zielen, die U niet kennen. Zend, o Jezus, omwille van deze zielen, veel goede arbeiders naar Uw wijngaard, opdat ze allen de weg vinden naar Uw Allerheiligst Hart.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.

In vereniging met het Onbevlekt Hart van Maria, groet en vereer ik de heilige Wonden van Uw voeten, o Jezus, en in deze Wonden leg ik de verstokte zondaars, die meer van de wereld houden dan van U, vooral degenen die vandaag zullen sterven. Laat, o Jezus, Uw kostbaar Bloed toch niet voor hen verloren zijn.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.

In vereniging met het Onbevlekt Hart van Maria, groet en vereer ik de heilige Wonden van uw Hoofd, en in deze wonden plaats ik de vijanden van Uw Heilige Kerk, degenen die U hevig slaan en vervolgen in Uw mystiek Lichaam. Ik smeek U, Jezus, bekeer hen, roep hen, zoals U Saulus tot Paulus hebt geroepen, opdat het weldra één herder en één kudde zal zijn.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.

In vereniging met het Onbevlekt Hart van Maria, groet en vereer ik de heilige Wonde van Uw Allerheiligst Hart en in deze wonde schenk ik U mijn ziel, o Jezus, en al degenen voor wie U wilt dat ik bid, bijzonder voor allen die lijden, allen die gekweld worden en allen die verlaten zijn. Allerheiligst Hart van Jezus, schenk hen allen Uw licht en genade. Vervul hen met Uw liefde en Uw ware vrede.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen.

Hemelse Vader, door het Onbevlekt Hart van Maria, offer ik U Uw veelgeliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus en mijzelf met Hem, in Hem en door Hem voor Zijn intenties en in naam van alle schepselen.  Amen.

Lofprijzing
Geloofd en geprezen zijt Gij, O Jezus Christus, omdat Gij door Uw lijden en heilig Kruis de wereld hebt verlost. Ik smeek U: leid alle zielen tot de verrijzenis in U op de laatste dag.