Wonderbaarlijke afbeelding van de H. Familie (Info)

GEBEDEN VOOR PRIESTERS EN RELIGIEUZEN

Gebed om priesters
Heer Jezus, Gij bemint de priesters met heel Uw Hart. Aanhoor daarom ons gebed voor hen. Wij bidden voor de trouwe en vurige priesters, voor eenzame en moedeloze priesters, voor de zwakke en dwalende priesters. Uw Hart is vol ontferming. Gij weet, dat ook de priesters zwakke en broze mensen zijn. Schenk hen een diep geloof, een groot vertrouwen en vurige liefde. Wij vragen U voor de priesters: oprechte trouw aan paus en bisschoppen, ijver in het toedienen van de Sacramenten, moed om hun fouten te erkennen en te verbeteren, steun en bescherming bij gevaren. Ook smeken wij U: wek in vele jonge mannen het verlangen om dienstbaar te zijn. Roep hen om priester te worden en begeleid hen op de weg naar hun wijding.

Gebed voor onze paus
Heer Jezus, Herder van Uw Kerk, zonder U kunnen wij niets. Zend ons Uw Heilige Geest en vernieuw ons geheel en al! Kom, Heilige Geest, wij bidden u om bijstand voor paus Franciscus. Laat hem vol geloof, hoop en liefde zijn. Verlicht de paus, opdat hij in alles God mag zoeken. Sterk hem, opdat hij God en de mensen mag dienen. Leid hem, opdat hij het Evangelie in alles trouw mag zijn en de wereld overeenkomstig Gods Woord mag onderrichten. Spreek via de paus tot ons woorden van waarheid en van liefde. Leer ons door de paus God, de Vader en de Zoon te erkennen. Help de paus de tekenen van de tijd te duiden. Bescherm de paus tegen alle vijanden van de Kerk. Heilig de paus, opdat hij de gelovigen tot heiligheid mag brengen. Kom, Heilige Geest, en help alle gelovigen, priesters en bisschoppen de paus met eerbied en liefde aan te nemen, hem als opvolger van de H. Petrus  te gehoorzamen en voor hem te bidden. Rust de paus toe met Uw gaven. Hemelse Vader, wij bidden U voor onze paus via Uw Zoon Jezus Christus! In de Naam van Jezus smeken wij om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, opdat Uw Kerk en de wereld vernieuwd worden. Amen.

Gebed van de H. Theresia van Lisieux
Jezus, eeuwige Hogepriester, bewaar Uw priesters in het binnenste van uw allerheiligst Hart, waar niemand iets tegen hen vermag. Bewaar hun gezalfde handen, die dagelijks met Uw Heilig Lichaam in aanraking komen, zonder smet. Bewaar rein hun lippen, die rood zijn van Uw kostbaar Bloed. Bewaar hun hart, van Uw heerlijk Priesterschap, zuiver van alle aardsheid. Doe hen groeien, Heer, in liefde en trouw jegens U, en behoed hen voor de besmetting van de wereld. Verleen hun met de macht over brood en wijn, tegelijk die over de harten. Zegen hun werk en doe het rijke vruchten dragen en schenk hun eens de kroon van het eeuwig leven.  Amen.

Gebed voor priesters en religieuzen
Heer Jezus, wij bidden U voor al Uw priesters en religieuzen: help ze trouw te blijven aan hun roeping en hun geloftes. Help ze te groeien in de liefde en de godsvrucht. Kom hen te hulp wanneer zij in moeilijkheden of in nood verkeren. Bescherm ze tegen vervolging en aanslagen. Jezus, wij bidden U om wijsheid, kracht, bescherming en bijstand voor al Uw priesters en religieuzen, in het bijzonder voor onze vader de Paus. Heer, geef ons heilige priesters en religieuzen, die allen Uw wederkomst en Rijk op aarde weten voor te bereiden, en zo veel mogelijk mensen te leiden tot U.  Amen.

Gebed om roepingen
Vader in de hemel, Jezus heeft ons gevraagd te bidden om arbeiders in Uw wijngaard, "want de oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig". Wij bidden U dan nu vol vertrouwen: stort Uw Heilige Geest uit in de harten van al Uw gelovigen, opdat velen van hen zich geroepen weten U op een bijzondere wijze te dienen. Geef Uw Kerk vooral, goede Vader, meer en heilige priesters, die vol van Uw Geest Uw heilig dienstwerk verrichten en zich inzetten voor het heil van al Uw gelovigen, en velen brengen tot het licht van het geloof. Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus, de Hogepriester van het nieuwe verbond en van het waarachtig heil.  Amen.

Gebed voor onze parochie
God, door de handen van Maria vertrouwen wij U onze parochie toe. Wij vragen U om een vernieuwde uitstorting van Uw Heilige Geest, opdat onze parochie levend mag worden zoals Gij het bedoelt. Zegen onze priesters, diakens en alle mensen die in onze parochie actief zijn. Beziel hen met Uw Geest van waarheid, enthousiasme en ijver, opdat zij hun verantwoordelijkheid in het verspreiden van de Blijde Boodschap ten volle kunnen blijven waarnemen. Zegen alle pastorale activiteiten. Roep mensen die bereid zijn het Evangelie  daadwerkelijk te beleven, en mee te werken aan de opbouw van onze parochie. Sta onze gezinnen bij, opdat er opnieuw plaats mag komen voor de christelijke waarden in de opvoeding, en sterk hen in het verlangen zich opnieuw te komen herbronnen bij U. Zegen alle kinderen en jongeren, en maak hen Uw roeping voor hen bekend. Ontferm U ook over alle zieken, eenzamen, en mensen die het moeilijk hebben; bied hen vertroosting en concrete oplossingen voor hun noden. Maria, Moeder van de Kerk, Bescherm onze parochie en leid haar.  Amen.

Gebed voor de Kerk van China (info)
Heer Jezus Christus, wij bidden voor Uw Kerk in China, dat zij op voorspraak van de Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Sheshan, Hulp der Christenen, in eenheid met de universele Kerk en de bisschop van Rome mag leven in vrijheid en in de volheid van het katholieke geloof. Dat de Kerk in China ook in de huidige moeilijkheden haar geloof levend houdt, haar hoop sterk en haar liefde voor alle mensen vurig. Dat zij in tijden van lijden zicht houdt op Jezus Christus, de gekruisigde en verrezen Heer en dat zij trouw blijft aan de eenheid van de universele Kerk. Heilige Maria, Lieve Vrouw van Sheshan, en Hulp der Christenen, verlicht die in twijfel zijn, roep terug die verdwaald zijn en vertroost die verdrukt worden.

Link naar de Litanie om heilige priesters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb